TRANSPORT TOWARU

O ile sprzedający i kupujący w konkretnym przypadku nie uzgodnią inaczej, zwyczajowo przyjęty przez TechgrafQ Sp. z o.o. transport towaru do kupującego zapewnia sprzedający. Koszt transportu opłaca kupujący. Za miejsce, z którego odbywa się transport według niniejszych warunków handlowych, rozumie się siedzibę sprzedającego, natomiast za ostateczne przeznaczenie siedzibę kupującego, o ile w umowie nie zostaną ustalone odmienne warunki realizacji.

WARIANTY DOSTAWY TOWARÓW

– Odbiór własny
– Dostawa naszym transportem dedykowanym

Przewoźnicy współpracujący:
– do 30 kg –  DPD 
– pozostałe – PST OST SPED, RHENUS

DOSTAWA TOWARU

Realizacja dostawy odbywa się na podstawie przekazania i odbioru towaru za potwierdzeniem na dowodzie dostawy. Odbioru towaru dokona upoważniony pracownik sprzedającego z udziałem przedstawiciela kupującego, ew. przewoźnika. W wyniku tego zostanie sporządzony dowód dostawy (list przewozowy), w którym zostanie odnotowany wynik postępowania zdawczo-odbiorczego. Po odbiorze towaru przez kupującego sprzedający przekaże kupującemu potwierdzony dowód dostawy jako dowód realizacji dostawy. Jeżeli realizacja odbywa się przez przekazanie przewoźnikowi, w imieniu kupującego dowód dostawy potwierdzi kierowca i uzupełni na nim swoje nazwisko, numer dowodu osobistego, nr rej. pojazdu, którym przewożono towar.

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE TOWARU

Towar zostanie zapakowany stosownie do uzgodnionego lub wybranego sposobu dostawy tak, aby został zabezpieczony przed uszkodzeniem i zniszczeniem w trakcie transportu. Za opakowanie standardowe uważa się opakowanie w kartonach, paletę, skrzynię drewnianą. Jeżeli nie wymieniono inaczej, opakowanie, właściwą konserwację wraz z dokumentacją towarzyszącą wykona się według zwyczajowo przyjętych warunków TechgrafQ Sp. z o.o. Kupującemu zostaną zafakturowane koszty opakowania i stosownej konserwacji (jeżeli strony umowne nie uzgodnią inaczej). Do tych cen zostanie doliczona właściwa stawka podatku VAT.